Andra – licencja oprogramowania

Ostatnia aktualizacja dnia 8 sierpnia 2018r.

§ 1 Definicje

 1. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).
 2. Licencjonodawca – osoba będąca autorem Aplikacji oraz będąca posiadaczem praw autorskich oraz majątkowych do Aplikacji, tj. Mateusz Kolasa (http://icymat.pl/).
 3. Aplikacja – chroniona prawem autorskim aplikacja komputerowa pod nazwą Andra, wraz z pozostałymi elementami, niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa autorskiego, ale stanowiące integralną część Oprogramowania takie jak: schematy graficzne, logo, interfejs aplikacji itp.
 4. Aktualizacja – kolejne wersje Oprogramowania, które Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy bez uiszczania dodatkowej opłaty określonej przez Licencjodawcę.
 5. API – odrębna od Aplikacji usługa, będąca integralną częścią Aplikacji, z której korzysta Aplikacja. API udostępnia tylko wybrane dla użytkownika dane zgodne z jego rodzajem subskrypcji.
 6. Subskrypcja – rodzaj konta użytkownika Aplikacji, zdefiniowany przez Licensjonodawcę.
 7. Usługa – dostępne w ramach Aplikacji opcje, tj: notatki, kalendarz, finanse (lista wydatków), listy "do zrobienia", przepisy kulinarne, dodatkowe zapytania do Aplikacji.
 8. Konto IMid – konto w usłudze IMid używane do logowania i identyfikacji Licencjobiorcy w Aplikacji

§ 2 Przedmiot licencji

 1. Przedmiotem licencji jest aplikacja internetowa wykonana w technologii Progressive Web Application, dostępna przez dowolną przeglądarkę internetową za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Aplikacja podczas działania łączy się z zewnętrznym API, które jest integralną częścią udostępnionej aplikacji.
 3. API może zostać wyłączone co nie uprawnia Licencjobiorcy do jakichkolwiek roszczeń.
 4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy bezterminowej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i niezbywalnej licencji na ww. oprogramowanie. Licencja może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez Licencjonodawcę bez podania przyczyny.
 5. Cofnięcie licencji nie uprawnia Licencjobiorcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu cofnięcia licencji.
 6. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy ww. Aplikacji. Ponadto Licencjodawca oświadcza, że Aplikacja dostarczona Licencjobiorcy jest wolna od wad prawnych i fizycznych.

§ 3 Koszty zakupu licencji

 1. Licencjonodawca udostępnia Aplikację Licencjobiorcy na jego wyraźną prośbę nieodpłatnie.
 2. Licencjonodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko wybranych Usług w ramach Aplikacji.

§ 4 Prawa i obowiązki Licencjobiorcy

 1. Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej Licencji.
 2. Licencjobiorca ma obowiązek korzywstania z Aplikacji wyłącznie na zasadach przewidzianych w ramach specyfikacji.
 3. Licencjobiorca zobowiązuje się nie stosować żadnych narzędzi ułatwiających uzyskanie dodatkowych korzyści w Aplikacji.
 4. Licencjobiorca zobowiązuje się nie stosować żadnych metod reverse engeringu do przełamania jakichkolwiek zabezpieczeń aplikacji.
 5. Licencjobiorca zobowiązuje się do nieprzełamywania jakichkolwiek zabezpieczeń Aplikacji.
 6. Licencjobiorca oświadcza, że wszelkie błędy zauważone w trakcie korzystania z aplikacji zostaną zgłoszone autorowi natychmiast poprzez formularz dostępny na stronie internetowej (https://secure.icymat.pl/dev/contact.html).

§ 5 Prawa i obowiązki Licencjodawcy

 1. Licencjodawca jest zobowiązany do udostępnienia Licencjobiorcy Aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod sdresem (https://secure.icymat.pl/andra).
 2. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany adresu udostępniania Aplikacji.
 3. Licencjodawca w ramach usługi bieżącej pomocy technicznej usunie wady lub awarie w ciągu maksymalnie 30 dni.
 4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści i zasad licencji w dowolnym czasie. Zmiany będą na bieżąco udostępniane w Aplikacji. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami przysługuje mu prawo do natychmiastowego zakończenia korzystania z programu i żądania usunięcia swoich danych.

§ 6 Autorskie prawa majątkowe

 1. Licencjodawca oświadcza, iż jest właścicielem autorskich praw majątkowych do Aplikacji.
 2. Licencjodawca udziela licencji na Aplikację Andra, zgodnie z Prawem autorskim tylko i wyłącznie na korzystanie z Aplikacji na stronie (https://secure.icymat.pl/andra/).
 3. Licencjodawca zabrania wprowadzania w Aplikacji jakichkolwiek zmian.

§ 7 Czas trwania licencji i zasady jej wypowiadania

 1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy druga strona w sposób rażący narusza istotne postanowienia Licencji.
 3. Wypowiedzenie Licencji ze strony Licencjobiorcy następuje za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie (https://secure.icymat.pl/dev/contact.html). Po otrzymaniu zgłoszenia Licencjodawca zablokuje Aplikację i usunie wszystkie dane Licencjobiorcy w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 4. Wypowiedzenie Licencji ze strony Licencjodawcy może nastąpić w dowolnym momencie i oznacza usunięcie danych Licencjobiorcy w terminie 14 dni od wypowiedzenia Licencji. Informację o wypowiedzeniu Licencjobiorca otrzyma na swój adres poczty elektronicznej skojarzony z Kontem IMid.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Licencji będą publikowane w Aplikacji.
 2. Spory wynikłe z niniejszej Licencji, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zameldowania Licencjodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380) oraz przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Powrót do logowania